VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P9)

By
Bảng 3.1 : Dânsốtừ 13 tuổi trở lên đang làm việc chia theo ngành kinh tế và tỷ lê giới tínhở mỗi ngành, 1989Cơ cấu giới tính, (%)
Cơ cấu ngành, (%)
Ngành kinh tế
Tổng
số
(000)
Nữ
Nam
Tổng số
Nữ
Nam
1. Tổng số
28 791
52
48
100
100
100
2. Công nghiệp
3014
43
57
10,5
8,6
12,5
3. Xây dựng
540
27
73
1,9
1,0
2,8
4.Nông nghiệp
21 226
53
47
73,4
75,6
71,6
5. Lâm nghiệp
129
42
58
0,4
0,4
0,6
6.Giao thông vận tải
469
15
85
1,6
0,4
2,9
7. Bưu điện,TT.LL
35
43
57
0,1
0,1
0,1
8-TN,CƯVT, Thương mại
1 650
71
29
5,7
7,8
3,5
9. sxvc khác
13
38
62
0,0
0,0
0,1
10.Nhà ở, PVSH, Du lịch
150
49
51
0,5
0,5
0,6
11. Khoa học
44
36
64
0,2
0,1
0,2
12. Giáo dục
722
66
34
2,5
3,2
1,8
13. Văn hoá, Nghệ thuật
53
33
67
0,2
0,1
0,3
14. Y tế, BHXH, TDTT
224
64
36
0,8
1,0
0,6
15.Tài chính, tín dung, BHNN
89
52
48
0,3
0,3
0,3
16-Quản lý Nhà nước
279
28
72
1,0
0,5
1,4
17. Không sxvc
89
32
68
0,3
0,2
0,4
18. Không xác định
66
46
54
0,2
0,2
0,3
Nguồn : Tổng cục thông kê, Tổng điều tra dân số 1989. Trích theo Số' liệu về phụ nữ Việt Nam 1985-1994, Hà Nội, 1995, tr.52.
Muốn vậy cần giải thích đúng đắn hiện tượng tích tụ lao động nữ vào một số lĩnh vực và một số ngành nghề nhất định. Một trong những nguyên nhân quan trọng của hiện tượng này là quan niệm rập khuôn về vai trò, vị trí phụ nữ.
Theo cách suy nghĩ và quan niệm đã tồn tại từ lâu thì trách nhiệm gia đình trước hết thuộc về người phụ nữ. Phụ ĩũí không chỉ sinh và nuôi dạy con cái mà còn phải đóng vai trò là " nội tướng" và "quản gia". Nghĩa là phụ nữ vừa quản lý, trông coi, vừa thực hiện các công việc gia đình. Hơn nữa từ khi gia đình trỏ thành đơn vị hoạt động kinh tế như kinh tế hộ gia đình thì lao động nữ trở thành nguồn đóng góp thu nhập chủ yếu của gia đình.
Chính vì trách nhiệm kinh tế đôi với bản thân và gia đình mà phụ nữ, một mặt, khó có thể đầu tư thời gian, công sức và tiền của cho việc đào tạo nâng cao tay nghề và kỹ năng lao động của mình. Mặt khác, họ thường phải tính đến vai trò và trách nhiệm gia đình để tìm kiếm, lựa chọn ngành nghề cho thích hợp. " Thích hợp " với nghĩa là ngành nghề đó vừa cho phép có thu nhập, vừa không đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao và vừa tạo điều kiện về mặt thòi gian, sức khoẻ để thực hiện các công việc gia đình. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_55.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tim hieu ve phu nu, vai trò của người phụ nữ

1 phút dành cho quảng cáo