GIỚI - PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN (P4)

By
Trên nửa thế kỷ qua, hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh to lớn của phụ nữ khi đoàn kết đứng lên giải phóng dân tộc và giải phóng mình. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh trong đó có sự kế thừa những truyền thông vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong suốt lịch sử dựng nước và bảo vệ đất nước.
Ngay từ đầu thế kỷ này, nhiều phụ nữ đã tham gia vào " Phong trào cần vương", " Đông kinh nghĩa thục ", v.v.., lên án và phản đối chế độ thực dân Pháp.
Ngày 20/10/1930, tổ chức' đầu tiên tập hợp phụ nữ Việt Nam dưới ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc đã ra đời. Với tên gọi khác nhau phản ánh các mục tiêu cụ thể qua các thời kỳ, như Hội phụ nữ giải phóng, Hội phụ nữ dân chủ, Hội phụ nữ phản đế, Đoàn phụ nữ cứu quốc và ngày nay là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội đã động viên được tầng tầng lớp lóp phụ nữ đứng lên vì sự nghiệp chung của cả dân tộc, sớm hướng phong trào vào những mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam. Bị áp bức, bóc lột, chịu thân phận thấp hèn dưới chế độ phong kiến, đế quốc, phụ nữ thấm thìa sâu sắc rằng họ chỉ có thể được giải phóng cùng với cả dân tộc. Có thể nói, chính ở đây quan điểm giới đã được thể hiện một cách nhất quán. Trong quá trình đấu tranh giữ nước lâu dài của dân tộc, phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài hay giữ vai trò thụ động. Họ đã luôn đi đầu với những chiến công sáng chói mà lịch sử bằng văn chưa ghi hết. Tham gia vào cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ Việt Nam đã từng bước tự giải phóng mình và giành được vị trí và tiêng nói ngày càng xứng đáng trong xã hội.
Phong trào phụ nữ đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Một trong những bước ngoặt của phong trào diễn ra vào những năm 80. Nếu trước đây, trọng tâm của phong trào phụ nữ là động viên, cuấn hút phụ nữ tham gia chiến đấu, lao động sản xuất... vì sự nghiệp cách mạng chung thì giờ đây vấn đề đặt ra có khác hơn. Phụ nữ ngày càng nhận thức rõ hơn những lợi ích và quyền lợi (đặc thù của giới mình. Để có thể phát huy sức mạnh trong thời kỳ mới, phong trào phụ nữ đứng trước yêu cầu đáp ứng và bảo vệ các lợi ích thiết thực, thường ngày của hội viẽn phụ nữ: công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập, chăm sóc sức khoẻ. Phong trào phụ nữ đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới như giúp nhau làm kinh tế, đào tạo, nâng cao tri thức, kỹ năng chuyên môn, bảo vệ sức khoẻ...

1 phút dành cho quảng cáo